Nieuwsbrief   Twitter   Facebook


De Seringen 2

7681 JE Vroomshoop
0546-646211
directie.wbs-school@skot.nl

Leerlingzorg

Eén centrale opdracht: ‘Het zodanig inrichten van het onderwijs dat alle leerlingen een ambitieus ontwikkelperspectief geboden wordt en een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen kan worden’.

Binnen ons systeem van leerstofjaarklassen, streven we ernaar het onderwijs zo te organiseren, dat er rekening gehouden wordt met de specifieke behoeften en mogelijkheden van elk kind. De Willibrordusschool biedt goed onderwijs, aandacht voor elke individuele leerling en voor zover mogelijk zorg op maat. Hierbij denken we aan leerlingen die problemen hebben met de leerstof, maar evenzeer aan kinderen waarvoor de basis leerstof onvoldoende uitdaging biedt. Bij dit alles streven we een goede sociaal-emotionele ontwikkeling na.

Om tegemoet te kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen werken we met groepsplannen. Een groepsplan geeft doelgericht aan hoe er de komende periode met de verschillende onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep omgegaan wordt.

Belangrijk in dit zorgsysteem van de school is de planmatige aanpak. Deze aanpak omvat onder meer de planning van handelingsperiodes, geregelde bespreking van alle leerlingen, het houden van groepsgewijze schoolonderzoeken, bijhouden van het leerlingvolgsysteem van CITO en SCOL, afname van toetsen, de interne begeleiding en de remediërende hulp door de verschillende leerkrachten. We hechten veel waarde aan intensief overleg tussen groepsleerkrachten, ouders, kinderen, intern begeleider(s) en eventuele externe partners.

De rol van de IB-er(s) is van groot belang voor het bewaken van de kwaliteit van de zorg aan de leerlingen.